адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Цените на Адвокатска кантора Николай Москов за правни устни и писмени консултации, участие в преговори, снабдяване с документи, изготвяне на договори и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа. Желанието ми е да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, както и предлагаме възможност за плащане на части. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25.10.2016г.). Консултацията в кантората се заплаща в зависимост от нейната продължителност, съгласно горепосочената наредба.