адвокат Николай Москов
Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца; Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци; Учредяване на холдингови дружества и консорциуми; Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации; Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им; Регистарция на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци; Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, отделяне и разделяне; Правен анализ на предприятия; Сделки с търговски предприятия - придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия; Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия; Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски; Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими; Корпоративно управление; Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници); Предоставяне на правни консултации по търговски сделки; Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката; Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др. Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества; Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика; Консултации по банкови сделки; Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании; Консултации в областта на имущественото и личното застраховане; Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.; Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми; Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки; Участие в преговори, медиация; Представителство на търговци пред държавни институции - Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства; Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.