адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Различни брачни искове и въпроси от семейно-правно естество; Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред; Вещноправни искове за собственост след развода; Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; Увеличаване на първоначално присъдена издръжка; Спорове за възлагане упражняването на родителските права; Определяне режим на лични отношения между родители и деца; Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България; Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване; Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата; Пълно и непълно осиновяване; Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация; Защита по Закона за защита от домашното насилие.