адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи; Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти; Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост; Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други; Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори; Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване; Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти; Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти; Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти; Договори за строителство; Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване; Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове; Структуриране на сделки с недвижими имоти; Реституционни претенции; Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции; Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти; Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация; Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.