адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право; Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им; Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори - за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит, заем и др. Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката; Договори за изпълнение на обществени поръчки; Разваляне и прекратяване на договори - извънсъдебно и по съдебен ред; Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.; Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори; Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане – обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди; Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.