адвокат Николай Москов
© Copyright 2016-2020 Адвокат Николай Москов. Всички права запазени.
Консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани; Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики; Изготвяне на документи, свързани с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения; Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения и др.; Консултации и защита на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и др.; Консултации относно прекратяване на трудови договори; Изготвяне на правни становища по всички видове трудовоправни въпроси; Абонаментно правно обслужване на юридически лица; Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнения, възстановяване на работа и дължимо обезщетение; Обезщетение вследствие на трудова злополука; Съдействие при преговори между работодатели и работници/служители за постигане на извънсъдебно решаване на трудовите спорове; Процесулано представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове.